Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Triệu Tài

Thứ ba - 08/03/2022 14:57
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Triệu Tài
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Triệu Tài
 
 
- Ngày 08/02/2022, Ủy ban nhân dân xã Triệu Tài đã ban hành Cải cách hành chính nhà nước xã Triệu Tài năm 2022
 
Mục đích của Kế hoạch nhằm Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Tài về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Triệu Tài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/01/2022của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Triệu Phong năm 2022; từng bước xây dựng nền hành chính xã Triệu Tài ngày càng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của xã; góp phần duy trì, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh.
Nhiệm vụ cải cách hành chính, cụ thể như sau:
 Công tác chỉ đạo điều hành: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo quy định của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Nội vụ và Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Tài về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 và các kế hoạch có liên quan đúng thời gian, đảm bảo chất lượng về nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, sở ban ngành về công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác công vụ, công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện giao nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính.
Cải cách thể chế: Rà soát, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bảo đảm thích hợp tính hợp pháp, hợp hiến, tính thống nhất,  khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chế độ, chính sách của cấp trên và địa phương; Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ năm 2022; Thực hiện đúng, đầy đủ quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Kịp thời cập nhật, bổ sung, niêm yết các TTHC mới được công bố tại trụ sở và trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của các đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đề xuất cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai, các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu điện tử sẵn có. Vận hành, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Triển khai Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung hoàn thiện các quy trình TTHC liên thông, làm rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC. Triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện TTHC. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã; Triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 14/02/2018 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức; Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Có cơ chế, giải pháp quyết liệt để khuyến khích các cơ quan, đơn vị đăng ký và gia tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện TTHC mức độ cao. Phấn đấu tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ cao đạt tối thiểu 50%, trong đó tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 30%.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định của Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành; Hoàn thành việc điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/ 2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức khác công chức xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố; Thực hiện việc sắp xếp, ổn định các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn; Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý; triển khai thực hiện quy định phân cấp của UBND xã về quản lý tổ chức bộ máy biên chế vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND xã; triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước đã được giao; Thực hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy biên chế vị trí việc làm đã được giao.
Cải cách chế độ công vụ: Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện tốt quy hoạch công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng cơ cấu hợp lý đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của xã; Đẩy mạnh việc thực hiện quyết định 884/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện về Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức, công vụ,  thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; Áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức; Thực hiện đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 NQTW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
Cải cách tài chính công: Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước; thực hiện nguồn lực tài chính phù hợp với tình hình mới gắn với việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Kiểm soát, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản công kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng  chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục thực hiện tốt chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ–CP; Nghị định số 117/ 2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005 NĐ- CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm sử dụng vốn đầu tư công theo kế hoạch hàng năm;Thực hiện các giải pháp nhằm giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm năm. Rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn để đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả các dự án. Rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư theo qui định của Luật đầu tư năm 2020.
Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện đảm bảo kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; việc nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính Viễn thông công ích; hội họp trực tuyến. Tăng cường triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động chính quyền Nhà nước; vận hành hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cũng như các phần mềm khác đang được Ủy ban nhân dân nhân dân tỉnh triển khai tại các cơ quan đơn vị; Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy trình quản lý chất lượng khi có sự thay đổi.
Nguồn Kế hoạch số:07/KH-UBND của UBND xã Triệu Tài 


 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà - VPUBND Xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây